CRTV

IAN je osnovan sa neodložnim ciljem uspostavljanja Trauma centra koji bi obezbedio direktnu, besplatnu psihološku pomoć kako putem SOS telefona tako i direktnim savetovanjem za žrtve rata i nasilja.

IAN Trauma Centar je počeo sa radom u decembru 1997. i bio je prvi, elementarni i centralni program napravljen i implementiran u IAN-u.

IAN Centar za rehabilitaciju žrtava torture (CRŽT) počeo je sa radom u septembru 2000. uz finansijsku pomoć Evropske komisije. Program je ustanovljen kao rezultat naših napora da pružimo specijalizovanu i sveobuhvatnu psihosocijalnu pomoć osobama koje su pretrpele torturu ili neki drugi oblik ratnog traumatskog iskustva tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji (1991-1995) i na Kosovu (1998-1999), kao i članovima njihovih porodica.

2001. godine IAN Trauma centar i IAN CRŽT spojili su se u jedinstvenu funkcionalnu jedinicu pod imenom Centar za rehabilitaciju žrtava torture.

Od 2004 pružali smo pomoć žrtvama torture u Bosni i Hercegovini (republika Srpska) na zahtev i uz podršku UN dobrovoljnog fonda za žrtve torture (UN Voluntary Fund for Victims of torture – UNVFVT) i u saradnji sa Centrom za žrtve torture iz Sarajeva i Medikom iz Zenice (Center for Torture Victims, Sarajevo, Medica Zenica).

Šta je tortura?

Prema konvenciji Ujedinjenih nacijaKonvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajucih kazni ili postupaka“: ..’tortura‘ označava svaki akt kojim se jednom licu namerno nanose bol ili teške fizičke ili mentalne patnje u cilju dobijanja od njega ili nekog trećeg lica obaveštenja ili priznanja ili njegovog kažnjavanja za delo koje je to ili neko treće lice izvršilo ili za čije izvršenje je osumnjičeno, zastrašivanja tog lica ili vršenja pritiska na njega ili zastrašivanja ili vršenja pritiska na neko treće lice ili iz bilo kojeg drugog razloga zasnovanog na bilo kom obliku diskriminacije ako taj bol ili te patnje nanosi službeno lice ili bilo koje drugo lice koje deluje u službenom svojstvu ili na njegov podsticaj ili sa njegovim izričitim ili prećutnim pristankom. Taj izraz se ne odnosi na bol ili patnje koje su rezultat isključivo zakonitih sankcija, neodvojivih od tih sankcija ili koje te sankcije prouzrokuju.


Leave a Reply