Mentalno zdravlje i HIV/AIDS

Sekcija za Mentalno zdravlje i HIV/AIDS u okviru IANa funkcioniše od 2004. godine. Moto sekcije od osnivanja do danas je da IAN veruje da je borba protiv stigme i diskriminacije najefikasniji način odgovora na epidemiju HIV-a, kao i jedna od ključnih tačaka reforme sistema zaštite mentalnog zdravlja.

Delatnost sekcije obuhvata sledeće aktivnosti:

Mentalno zdravlje

 • Zalaganje za reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja
 • Promocija mentalnog zdravlja i zaštite mentalnog zdravlja u zajednici
 • Aktivnosti usmerene na borbu protiv stigme i diskriminacije
 • Podrška za ljude sa problemima mentalnog zdravlja
 • Podrška za profesionalne pomagače
 • Podrška organizacijama koje okupljaju ljude sa problemima mentalnog zdravlja
 • Zagovaranje za izmene zakona i praćenje primene zakona vezanih za ovu oblast

HIV/AIDS

 • Aktivnosti usmerene na borbu protiv stigme i diskriminacije
 • Prevencija HIV/AIDS i drugih PPI
 • Podrška za ljude koji žive sa HIV-om
 • Podrška za profesionalne pomagače
 • Podrška asocijacijama ljudi koji žive sa HIV-om

Poslednjih godina, delatnost sekcije proširena je i na aktivnosti prevencije torture i učešća u radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture kroz monitoring psihijatrijskih ustanova; promocije i zaštite ljudskih prava različitih marginalizovanih grupa; razvoja i pružanja socijalnih servisa ugroženim grupama, pre svega ljudima sa problemima mentalnog zdravlja.


Leave a Reply